Sobotka | Mladějov | Troskovice |  Libošovice | Olešnice | Hrubá Skála |  Karlovice | Kacanovy | Ktová |  Vyskeř | Osek | Dobšín | Branžež | Kněžmost

Úvod

Vítáme Vás v Českém ráji!


Logo Mikroregion Český ráj sdružuje čtrnáct obcí v samém středu Českého ráje, v oblasti mezi městy Turnov, Rovensko a Sobotka. Na jejich území se však nacházejí významné kulturní i přírodní památky, které Český ráj symbolizují - hrady Kost a Trosky, zámek Hrubá Skála, Hruboskalské skalní město i malé skalní městečko Apolena a mnohé další.

Tyto stránky Vám nabídnou nejen turistický pohled s přehledem památek a turistických tras, seznamy ubytovatelů a dalších služeb v obcích, ale přinášejí i praktické informace z obecních úřadů a při pečlivém prostudování můžete z kamínků jednotlivých zpráv poskládat obrázek o tom, jak se tu dnes, na prahu nového tisíciletí, žije.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Novinky
02.03.2016: MIKROREGION ČESKÝ RÁJ opět jednal s Lesy ČR
Zástupci obcí Mikroregionu Český ráj opět jednali s Lesy ČR. Zástupci Lesy ČR představili obcím projekty, které byly v roce 2015 v Českém ráji zrealizovány. Konkrétně se jedná o kompletní rekonstrukci lesní cesty Valdštějnská, odstranění nebezpečných stromů mezi hradem Valdštejn a zámkem Hrubá Skála, obnovení dřevěného mobiliáře na lesní cestě Hřebenovka, obnovení dřevěného posezení u Kopicova statku a další. Na rok 2016 plánují Lesy ČR obnovu Arboreta Bukovina, ošetření a obnovu stromořadí v PR Hruboskalsko, obnovu lesních cest Prokopská a Pelešanská a osazení mobiliáře v rámci zrekonstruovaných cest.


22.02.2016: Proběhlo setkání koordinačního výboru pro oblast Doprava
Zástupci mikroregionů Český ráj, Jizera, Tábor, Podkozákovsko a další starostové správního obvodu ORP Turnov se sešli na obecním úřadě v Paceřicích, aby jednali na téma Doprava v rámci pokračující spolupráce mezi obcemi správního obvodu ORP Turnov. Hlavními body programu byl společný projekt: manuál pro obce – pasporty místních komunikací a dopravního značení, dotační možnosti pro oblast Doprava a případné propojení aktivit jednotlivých obcí v této oblasti.


07.12.2015: Lesy ČR zkvalitnili turistickou infrastrukturu v Českém ráji
Lesy ČR v letošním roce obnovily cesty, jejichž stav značně komplikoval návštěvníkům cestování po Českém ráji. Jednalo se zejména o cestu z Kozákova do Radostné pod Kozákovem a z Pelešan na hrad Valdštejn. Na trase vedoucí z kempu Sedmihorky na hrad Valdštejn byly prořezány a odstraněny některé nebezpečné stromy, obnoveny aleje a také osazena nová návštěvnická infrastruktura. V dalších letech plánují Lesy ČR rekonstrukce rybníků Krčák a Věžák.

23.11.2015: Práce s pasporty místních komunikací a dopravního značení bude pro obce snadnější
Pasport místních komunikací a dopravního značení. Tento dokument, který slouží pro evidenci místních komunikací a dopravního značení, je pro většinu obcí velká neznámá. Pasportem MK a DZ by měly disponovat všechny obce, a to vzhledem k jejich zákonné povinnosti evidovat místní komunikace a dopravní značení. Mnohé z obcí pasportem MK a DZ disponují, ale nevědí, jak s ním pracovat. Na druhé straně existuje stále spousta obcí, které pasport nemají. Pro obě skupiny obcí, bude v rámci projektu Efektivní meziobecní spolupráce vytvořen manuál pro práci s pasporty místních komunikací a dopravního značení, který bude sloužit obecním úřadům a přehledně bude popisovat práci s pasportem. V manuálu bude na příkladech znázorněn proces pořízení pasportu, postup vůči jeho zhotoviteli, zákonné náležitosti pasportu, činnosti následující po schválení pasportu, jejich doplňování atd. Tento manuál obcím značně zjednoduší a zkvalitní práci s pasporty MK a DZ.
Do projektu jsou zapojeny obce mikroregionů: Český ráj, Jizera, Podkozákovsko, Jilemnicko a další obce.

16.11.2015: Další sezóna provozu cyklobusů je za námi
V letošním roce proběhl již 16. ročník projektu ,,Letní turistické autobusy Český ráj 2016“ (dále jen ,,cyklobusy“). Na projektu se již tradičně finančně podílely Královéhradecký a Liberecký kraj a 30 měst a obcí regionu.
Uplynulý 16. ročník byl ve znamení četných uzavírek, které značně zkomplikovaly provoz jednotlivých linek. Zásadní omezení provozu způsobily uzavírky v Mnichově Hradišti, Rovensku pod Troskami a Olešnici.
Sezóna cyklobusů započala o víkendu dne 30. května 2015 červenou, žlutou a hnědou linkou. Hlavní provoz byl spuštěn během prvního prázdninového víkendu. Poslední cyklobus v letošním roce jel v Českém ráji dne 30. srpna. Během celé sezóny cyklobusů se nám podařilo přepravit celkem 13 024 cestujících a 786 kol. Počet přepravených osob se oproti minulému roku snížil, a to zejména díky velkému množství uzavírek a extrémnímu počasí, které v letních měsících panovalo.

21.09.2015: Elektronická aukce na výběr dodavatele na likvidaci odpadů
Obcím Mikroregionu Český ráj byla nabídnuta účast v projektu na výběr dodavatele na likvidaci odpadů formou elektronické aukce. Předmětem projektu je výběr dodavatele na likvidaci směsného a separovaného odpadu včetně částečného nákupu nádob na odpad za období 4 let + 2 roky opční právo. Zájem o účast v projektu projevila pouze obec Karlovice. Začátkem září proběhlo výběrové řízení na společnost, která zajistí veřejnou zakázku na dodavatele na likvidaci směsného a separovaného odpadu. Díky hodnocení nabídek formou elektronické aukce se přepokládá snížení ceny za svoz odpadů pro jednotlivé obce.

19.08.2015: Využijte cyklobusy v Českém ráji v letních měsících roku 2015

V letošním roce probíhá již 16. ročník projektu „Turistické autobusy v Českém ráji“, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na úhradě provozu cyklobusů a propagace se již tradičně podílí města a obce turistického regionu Český ráj a projekt je dále finančně podporován Královéhradeckým a Libereckým krajem.

Finanční podpora z Královéhradeckého kraje ve výši 54 000,- Kč v letošním roce směřovala do propagace cyklobusů. Z poskytnutých finančních prostředků byla vydána tištěná propagace projektu – plakáty na autobusové zastávky, kapesní jízdní řády a Turistické noviny Český ráj 2015, které kromě informací z regionu a tipů na výlety obsahují prezentaci autobusových linek a jízdních řádů.

Plakáty, kapesní jízdní řády a turistické noviny byli ještě před zahájením nové sezony cyklobusů zdarma distribuovány do území Královéhradeckého kraje, a to především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a na spolupracující obce.

Provoz letošního ročníku cyklobusů komplikují objížďky z důvodu opravy povrchu komunikací a mostů.

Na hnědé lince (č. 260626 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Kněžmost – Sobotka) zkomplikovalo přepravu osob uzavření a oprava mostu. Jedná se o most mezi obcemi Hoškovice a Dneboh, kdy autobusy na této lince nemohou zajíždět do zastávek Hoškovice, Dneboh a Zásadka. Další uzavírka komunikace je mezi obcemi Olešnice a Vyskeř, kterou sice cyklobusy projíždějí, ale nabírají zde časovou ztrátu, která se bohužel projevuje na příjezdu do dalších zastávek.

Objížďky nejenže stěžují cykloturistům cestování po Českém ráji, ale také zvyšují prokazatelnou finanční ztrátu z provozu cyklobusů. Odměnou na příští turistickou sezónu však bude lepší stav povrchu krajských komunikací.

I přes komplikace způsobené objížďkami jsou cyklobusy využívány jak pěšími turisty, tak cyklisty a jsou již tradiční součástí letní turistické sezony v Českém ráji.

13.08.2015: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2015 znovu podpořen Královéhradeckým krajem částkou ve výši 30 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí tento příspěvek použije na úhradu nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.

V rámci profesionálního poradenství svazku je jednotlivým obcím poskytována jak jednorázová metodická pomoc, tak i dlouhodobá podpora např. při podávání žádostí o dotace, jejich administraci a organizaci výběrových řízení. Poradce v letošním roce dále připravil pro všechny členské obce mikroregionu školení o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Z poskytnutých finančních prostředků budou v letošním roce hrazeny finanční náklady na poradenskou činnost pro členské obce mikroregionu, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Konkrétně se jedná o obce Libošovice, Mladějov, Sobotka a Osek.

Obci Libošovice byla v letošním roce poskytnuta poradenská pomoc při přípravě a organizaci výběrového řízení na nákup traktoru a dále při přípravě a podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlašovaném Ministerstvem pro místní rozvoj na obnovu drobných sakrálních památek v obci. Obci Libošovice byla podaná žádost schválena a poradce se bude podílet na administraci dotace.

V obci Mladějov poradce dokončoval administraci dotace ze Státního fondu životního prostředí, ze které obec Mladějov částečně financovala nosič kontejnerů s kontejnerem pro zapojení za traktor. V lednu roku 2015 byla v rámci poradenské činnosti zpracována pro obec Mladějov žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a opravu chodníku v obci, a to v rámci naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žádost o poskytnutí příspěvku byla Státním fondem dopravní infrastruktury schválena a poradce provádí administraci celé dotace včetně výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Město Sobotka v minulém roce také získalo finanční příspěvek na opravu chodníku ze Státního fondu dopravní infrastruktury a poradce svazku poskytnul městu podporu při přípravě a organizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Žádost o finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla v rámci poradenské činnosti kompletně zpracována a podána v obci Osek. Obec Osek žádala o dotaci na opravu a výstavbu chodníku opět v rámci naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žádost o finanční příspěvek byla obci Osek také schválena. Poradce se opět podílí na celkové administraci tohoto projektu včetně realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Pro starosty a místostarosty všech členských obcí mikroregionu bylo dne 15.5.2015 připraveno školení o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Všem zástupcům obcí, které se školení nezúčastnila, byla zaslána metodika k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Zpráva ze dne 13.8.2015

15.06.2015: Požádáme o dotaci na protidrogovou prevenci
Na město Turnov bude i v roce 2015 podána žádost poskytnutí finančního příspěvku na protidrogovou prevenci v členských obcích na území Libereckého kraje, tzn. Karlovice, Kacanovy, Ktová, Hrubá Skála, Troskovice, Vyskeř a Olešnice.

19.05.2015: Starostové členských obcí se proškolili ve veřejných zakázkách
Starostové členských obcí mikroregionu absolvovali školení na téma ,,Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. Starostům byly představeny základní zásady zadávání zakázek malého rozsahu, od přesného definování zakázky a stanovení předpokládané ceny, až po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

07.04.2015: Čekají nás změny v žádání o dotace
S novým zákonem o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků přichází také řada změn, které se týkají jak poskytování dotací, tak žádání o ně. Až na výjimku v podobě § 10 zákona, nabyl celý zákon účinnosti dne 20. února 2015. Tato novela nově určuje typy dotací, a to na programové, individuální a stanovené zvl. právním předpisem. Zákon dále přesně stanovuje náležitosti, které musí obsahovat každá žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku. Krom změn týkajících se žádostí o dotace je v novele rovněž zakotveno ustanovení týkající se rozpočtových opatření. Nově musí zastupitelstvo obce nejprve schválit rozpočtové opatření před provedením nezajištěného výdaje, již je nelze schvalovat zpětně.
Celé znění zákona je volně přístupné zde.

02.03.2015: Jednáme s Lesy ČR o opravách lesních cest
Zástupci členských obcí mikroregionu jednali se zástupci státního podniku Lesy ČR. Jednáno bylo prioritně o opravách lesních cest, které jsou v havarijním stavu od projíždějící těžké techniky. Lesy ČR přislíbily opravy těchto cest ještě v letošním roce.

02.02.2015: I v letošním roce budeme podávat žádosti o dotace
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ bude i v letošním roce podávat žádosti o dotaci z grantů Královéhradeckého kraje na profesionalizaci mikroregionů a propagaci cyklobusů. Předmětem projektu na propagaci cyklobusů je vydání neprodejných jízdních řádů a tisk neprodejného materiálu turistických zajímavostí. Předmětem projektu na profesionalizaci mikroregionů je úhrada finančních nákladů na poradce pro obce mikroregionu na území Královéhradeckého kraje, tzn. Osek, Mladějov, Libošovice a Sobotka.

26.01.2015: MIKROREGION ČESKÝ RÁJ jednal se zástupci Severočeských komunálních služeb
Starostové členských obcí MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ se zúčastnili jednání se zástupci společnosti Severočeské komunální služby s.r.o. Ředitel společnosti pan Zdeněk Faistaver a obchodní zástupce společnosti pan Roman Šturma, informovali členské obce o nové povinnosti zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů. Obce nově musí od dubna do října daného roku zajistit oddělený sběr bioodpadů. P. Faistaver a p. Šturma prezentovali nabídku společnosti na likvidaci bioodpadů a pytlového sběru drobných kovů a předali zástupcům členských obcí propagační materiály.

09.07.2014: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2014 podpořen Královéhradeckým krajem částkou ve výši 15 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí hradí tímto finančním příspěvkem část nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.09.07.2014: Cyklobusy v letošním roce opět přepravují cykloturisty po celém České ráji

Projekt: Propagace cyklobusů v Českém ráji, který realizuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi Českého ráje, byl i letošním roce podpořen prostředky Královéhradeckého kraje.
Podpora v max. výši 56 000,- Kč (číslo smlouvy 14RRD06-0003) směřuje do propagace cyklobusů. Byly vydány plakáty cyklobusů a kapesní jízdní řády, které budou zdarma distribuovány do území. Kapesní jízdní řády jsou k dispozici pro cestující přímo v cyklobusech. Dále je vyrobena propagační roleta s tematikou cyklobusů a byly vydány Turistické noviny Český ráj 2014, jejichž součásti je prezentace autobusových linek a jízdních řádů v rámci sezónního turistického servisu pro turistický region Český ráj. Více informací o cyklobusech zde.


15.07.2013: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2013 podpořen Královéhradeckým krajem ve výši 15 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí hradí tímto finančním příspěvkem část nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.31.05.2013: Cyklobusy v letošním roce opět přepravují cykloturisty po celém České ráji

Projekt: Propagace cyklobusů v Českém ráji, který realizuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi Českého ráje, byl i letošním roce podpořen prostředky Královéhradeckého kraje.
Podpora v max. výši 55 000,- Kč (číslo smlouvy 13RRD06-0001) v letošním roce směřuje pouze do propagace cyklobusů. Byly vydány plakáty cyklobusů a kapesní jízdní řády, které budou zdarma distribuovány do území. Kapesní jízdní řády jsou k dispozici pro cestující přímo v cyklobusech. Dále jsou vyrobeny dva reklamní outdorové bannery s tématikou cyklobusů a internetový banner cyklobusů.

Více informací o cyklobusech zde.
15.07.2012: Podpora poradenské činnosti svazku

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ byl v roce 2012 podpořen Královéhradeckým krajem ve výši 15 000,- Kč na projekt: Náklady na poradce. Svazek obcí hradí tímto finančním příspěvkem část nákladů spojených s profesionálním poradenstvím obcím svazku.


12.04.2012:
Při svých cestách po Českém ráji využijte cyklobusy

Projekt: Cyklobusy v Českém ráji, který realizuje Mikroregion Český ráj ve spolupráci s městy a obcemi Českého ráje, byl i letošním roce podpořen prostředky Královéhradeckého kraje.


Podpora v max. výši 37 602,- Kč (číslo smlouvy 12RRD06-0003) v letošním roce směřuje pouze do propagace cyklobusů. Budou vydány plakáty cyklobusů a kapesní jízdní řády, které budou zdarma distribuovány do území. Kapesní jízdní řády budou k dispozici pro cestující přímo v cyklobusech.

Více informací o cyklobusech zde.

01.11.2011: Podpora z Královehradeckého kraje

MIKROREGION ČESKÝ RÁJ v roce 2011 získal podporu z Královéhradeckého kraje na projekt:

Cyklobusy v Českém ráji (číslo smlouvy 11RRD06-0003) ve výši 363 898,- Kč.
V letošním roce cyklobusy přepravily v Českém ráji 13 079 osob a 611 kol. Závěrečná zpráva za rok 2011 je uveřejněna v sekci Turistické autobusy.

Dále svazek obcí čerpá podporu na projekt:
Náklady na poradce ( číslo smlouvy 11RRD02-0011) ve výši 15 000,- Kč.

celá zpráva zde

Novinky na
Úřední desce
Žádný dokument není na úřední desce.
Letní tur. autobusy
Předpověď počasí

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl