dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Český ráj

V letošním roce je realizován již 22. ročník projektu Cyklobusů v Českém ráji, jehož nositelem je Mikroregion Český ráj. Na zajištění celého projektu se podílí města a obce turistického regionu Český ráj. Provoz cyklobusů byl zahájen poslední květnovou sobotu červenou linkou, která vede z Turnova přes Hrubou Skálu, Libuň, Holín až do Jičína.

Vydání propagace bylo opět podpořeno z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje částkou ve výši 53 000,- Kč (č. sml. 21CRG07-0001). V rámci propagace byly vydány plakáty s jízdními řády (500 ks), kapesní jízdní řády (11 000 ks) a bylo vytvořeno tzv. image video, které má za cíl zvýšit povědomí o cyklobusech v Českém ráji.

Plakáty a kapesní jízdní řády byly zdarma distribuovány především do informačních center, ubytovacích a rekreačních zařízení a partnerským městům a obcím. Image video je umístěno na webových stránkách mikroregionu a bylo zdarma poskytnuto dopravcům a informačním střediskům v regionu.

Ve středu 16. června 2021 se na Obecním úřadě v Karlovicích uskutečnilo jednání členských obcí mikroregionu se zástupci Lesů ČR, konkrétně s panem Ing. Pavlem Rusem, ředitelem OŘ severní Čechy a panem Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy (oblast Českého ráje nově spadá pod dvě oblastní ředitelství).

Předmětem jednání bylo zejména seznámení členských obcí s plánovanými rozsahy těžby na území Českého ráje v roce 2021. Jednotlivý zástupci členských obcí dále vznesli požadavky na odstranění lokálních vad na cestní síti a doplnění drobného mobiliáře.

Mikroregion Český ráj organizuje jednání se Lesy ČR pravidelně a další jednání na výše uvedenou problematiku se v budoucnu znovu uskuteční.

V úterý 11. května se od 14,00 hod. uskutečnilo v Sobotce na Městském úřadě školení obcí v oblasti veřejných zakázek.

Školení bylo vedeno poradkyní mikroregionu a zaměřilo se zejména na odpovědné zadávání, povinné zveřejňování listin nebo na přílohu č. 8 k vyhlášce č. 168/2018 Sb.

Odpovědné zadávání je od nového roku nově zakotveno v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a musí tak být dodržováno nejen u zakázek v režimu zákona, ale i ve veřejných zakázkách malého rozsahu. Obce jako zadavatelé, tak musí všechny produkty, služby nebo stavební práce nakupovat takovým způsobem, při kterém bude za peníze získán maximální prospěch pro společnost a ekonomiku s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.

 

 

V květnu letošního roku se opět uskuteční školení zástupců obcí Mikroregionu Český ráj v oblasti veřejných zakázek. Školení se bude  týkat novinek ve veřejných zakázkách, které obce jakožto zadavatelé musí umět aplikovat. Školení bude zaměřeno zejména na odpovědné zadávání a na povinné zveřejňování listin. 

Členská obec Osek na konci roku 2020 požádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování dětského a workoutového hřiště.

S přispěním Ministerstva pro místní rozvoj plánují v Oseku vybudovat dětské hřiště s několika herními prvky jako jsou houpačky, kolotoč nebo multifunkční herní sestava. Pro starší obyvatele budou nainstalovány workoutové prvky určeně k posilování celého těla. Dětské i workoutové hřiště budou umístěny vedle nového víceúčelového hřiště, které obec vybudovala z dotace Královéhradeckého kraje.

Celkové předpokládané náklady na vybudování obou hřišť přesahují dva miliony korun. Pokud obec Osek dotaci získá, dostane z Ministerstva pro místní rozvoj proplaceno 80% celkových nákladů akce.

V roce 2019 byl Mikroregion Český ráj podpořen dotací z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na nákup společné komunální techniky na údržbu veřejných prostranství. Z této dotace jsme nakoupili více jak 20 ks techniky od křovinořezů a sekaček na trávu po dva velké traktory Zetor.

Tato nakoupená technika slouží všem sedmi členským obcím na území Libereckého kraje, které si ji mohou v případě potřeby vypůjčit. Největší zájem o techniku evidujeme již od března až do pozdního října. Vzhledem k tomu, že v tomto období probíhá údržba veřejných prostranství ve všech obcích paralelně, je množství zakoupené techniky nedostačující.

Mikroregion se tak rozhodl opětovně využít dotaci z Programu obnovy venkova na nákup další společné techniky, o kterou je z řad obcí největší zájem. Po případném získání dotace nakoupíme křovinořez, zahradní traktory, radlici na sníh nebo např. elektrocentrály. Nakoupením dalších několika kusů techniky chceme našim obcím zajistit snazší dostupnost techniky, kterou zejména v letních měsících postrádají.

V současné době probíhají přípravy pro podání žádosti o dotaci a přibližně v červnu 2021 bychom měli obdržet informaci, zda nám dotace byla přidělena.

Členské obce Mikroregionu Český ráj již směřují ke schválení nového strategického rozvojového materiálu mikroregionu.

Rozvojový dokument je důležitým nástrojem efektivního a kvalitního fungování mikroregionu ve věci strategického řízení. Na posledním veřejném zasedání dne 21.1.2021 členské obce projednaly analytickou část a pracovaly na návrhové části nové strategie. Na příštím veřejném zasedání mikroregionu schválí členské obce její konečnou verzi.

Strategický dokument bude aktuální na deset let, tzn. od roku 2021 do roku 2031 a případně upravován pro aktuální situaci.

Na listopadovém veřejném zasedání byla hlavním tématem nadcházející sezóna Cyklobusů v Českém ráji. Několik let po sobě řešíme finanční ztrátovost celého projektu Cyklobusů. Chybějící finanční prostředky mikroregion každý rok dofinancovával z ušetřených zdrojů z minulých let. Tyto prostředky ale již klesly na nulovou hodnotu a současná podoba projektu cyklobusů tak pro nás není z finančního hlediska udržitelná.

Po důkladné finanční analýze rozhodlo Shromáždění starostů Mikroregionu Český ráj o zrušení provozu hnědé linky č. 260626 z Mladé Boleslavi do Mnichova Hradiště přes Kněžmost do Sobotky.

Vezměte prosím na vědomí, že v roce 2021 nebude na hnědé lince provoz cyklobusů zajištěn.

Děkujeme za pochopení.

V srpnu roku 2020 již médii proběhla zpráva o plánovaných organizačních změnách Lesů ČR. Hlavním důvodem zamýšlených změn má být zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů ČR. Tato reorganizace by měla začít platit od 1. ledna 2021.

Území Českého ráje a dalších obcí by díky výše uvedeným změnám bylo rozděleno do působnosti dvou oblastních ředitelství – Choceň a Teplice.

Mikroregion Český ráj společně s dalšími partnery (Mikroregion Tábor, Mikroregion Pojizeří, Mikroregion Pojizeří, Mikroregion Podkozákovsko a Správa CHKO ČR) vyjádřil veřejný nesouhlas s organizačními změnami, které Lesy ČR připravují.

Ze strany obcí jde zejména o obavy spojené s přerušením stávající vzájemné informovanosti o lesních těžbách, ztížení vzájemné komunikace při řešení kůrovcové kalamity a také z důvodu značné vzdálenosti do místa působnosti dvou nových oblastních ředitelství.

Dalším závažným důvodem pro vydání tohoto prohlášení byl i ten, že takto závažné změny v organizaci, činí Lesy ČR bez širší odborné diskuze.